Så kan du som aktør inden for Snyks genreområde søge transportstøtteordningen 'Tilskud til international transport', som dækker transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet.

 

HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL, OG HVEM KAN SØGE?

 • Transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark

 • Transport mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande. Tilskud til lokale transport ydes alene til lokale transport i udlandet

 • Transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet inden for Snyks genreområde i Danmark eller udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)

 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende én ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode. Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist. 

 • Ved kørsel i egen bil kan der søges om tilskud til internationale transportudgifter ved anvendelse af statens lave takst, som gælder vedr. kørsel i udlandet. Taksten inkluderer brændstof og øvrige udgifter for bilen. Læs mere om taksten og transportgodtgørelse ved kørsel i privat bil i udlandet her. Satserne for 2022 fremgår her. Ved kørsel i lejet bil skal der fremvises kvittering for leje, lejeperiode samt bilag på køb af brændstof - læs mere om Afrapportering længere nede. 

 • Du kan søge, hvis du er: skabende og/eller udøvende kunstner, musikformidler, agent eller andet der har et rejseformål, der fremmer musiklivet inden for Snyks genreområde i Danmark eller udlandet

NB! Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer/institutioner med NemID og NemKonto, der kan søge

 

HVAD KAN DER IKKE SØGES STØTTE TIL, OG HVEM KAN IKKE SØGE?

 • National transport; f.eks. en Danmarks tourné osv. Læs da mere om Den nationale transportstøtteordning her

 • Lokal transport i Danmark; f.eks. transport til og fra lufthavn

 • Hotelophold

 • Per diem

 • Studieophold i udlandet eller Danmark

 • Udgifter til pladeindspilninger

 • Markedsføring og PR

 • Deltagergebyrer for seminarer, kurser og konkurrencer 

 • Amatørprojekter

 • Du kan ikke søge, hvis du er: et driftsstøttede ensemble eller en formidlingsinstitution mv.

 

________________________________________________

 

FØLGENDE KRITERIER LÆGGES TIL GRUND FOR VURDERINGER AF ANSØGNINGER

 • Ansøgningen skal være indsendt før projektets/turnéens start

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv

 • Kunstnerisk kvalitet

 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert

 • Nyskabende elementer i projekter/formater

 • Strategisk værdi for ansøgers karriere

 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt

 • Der lægges vægt på et fornuftigt budget indeholdende et realistisk forhold mellem indtægter og udgifter. Honorarer i forbindelse med turnéaktiviteter i udlandet forventes ikke at være lavere end lokale musikeres honorarer for tilsvarende koncerter

 • Et maksimalt udbytte af de tildelte midler; f.eks. at der arrangeres workshops eller møder med relevante samarbejdspartnere ved projekter i udlandet eller ved internationale solisters besøg i Danmark

 

________________________________________________

 

DOBBELTANSØGNING OG FEJLPLACERET ANSØGNING

 • Dobbeltansøgning: En ansøger må ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Hvis dit projekt/musik hører under flere genre, så skal du vælge én organisation og søge der. Såfremt du ansøger flere genreorganisationer med samme projekt (f.eks. ved Snyk samt Tempi), vil samtlige ansøgninger blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning.

 • Fejlplaceret ansøgning: I tilfælde af at Snyks Musikfaglige udvalg mener, at din ansøgning ikke hører til Snyk, forbeholder vi os retten til at videresende den fejlplaceret ansøgning til den rette genreorganisation. 

 

De tre andre genreorganisationer arbejder med følgende genreområder: 

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.

 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.

 • Tempi: roots, folk og worldmusik.

Læs mere om genreorganisationerne på deres links samt under 'Midler og genreorganisationer'. 

 

________________________________________________

 

SÅDAN SØGER DU

Du søger om tilskud til internationale transportudgifter ved at udfylde følgende ansøgningsformular: Snyk – Ansøgning om tilskud til international transport

 • Bemærk at alle dokumenter, der uploades, skal være i PDF-format

 • OBS! Ingen links til abonnementsbaseret tjenester.

 • Når du har indsendt ansøgningen, vil du modtage et kvitteringsbrev

 

 • NB!

 • En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt!

 • For at ansøgningen behandles, skal ansøgningsformularen være udfyldt inklusiv bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt, ikke telefonisk.

 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende én ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode. Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.

 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start. 

Har du spørgsmål til tilskudsordningen, eller hvordan du søger, kan du altid kontakte transportadministrator, Thinh Duc Tran på transport@snyk.dk.  

 

TILSAGN

 • Hvis dit projekt bevilges støtte vil du modtage et tilsagnsbrev.

 • Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse, og når der er indsendt kopi af transportbilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Bemærk at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter inden for det bevilgede beløb; dvs. du får kun udbetalt det beløb, som du reelt har brugt, og hvis lokal transport florerer i udgifterne, vil de blive trukket fra.

 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto

 

AFRAPPORTERING

 • Afrapportering skal gøres via afrapporteringsskemaet. Udfyld og indsend din afrapportering her: Snyk – Afrapportering af tilskud til international transport

 • Alle bilag skal vedhæftes som én samlet PDF fil.

 • Den første side af den samlede PDF skal være et overblik med alle transportudgifter i DKK inkl. et total beløb i DKK. Hvis denne side ikke er vedhæftet, risikerer du at få et administrativ afslag på din afrapportering – herefter vil du blive bedt om at genindsende en ny afrapportering. 

 • Afrapporteringsskemaet er via Google Forms; dvs. du skal have en Google konto, for at kunne udfylde afrapporteringen. Vi er klar over at dette ikke er optimalt, hvorfor vi er igang med at få udviklet et nyt modul. Vi bestræber os for at få det klar i løbet af 2022.

 

AFSLAG

 • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte vil du modtage et afslagssbrev.

 • Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

________________________________________________

 

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I PROJEKTET

Du skal som udgangspunkt gennemføre dit projekt, som du har beskrevet det i din ansøgning. Hvis du laver væsentlige ændringer i projektet, skal det godkendes på forhånd.

Væsentlige ændringer kan for eksempel være store ændringer i det budget, du har sendt ind, hvis du/I udskifter medvirkende nøgledeltagere, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt (f.eks. pga. COVID-19), eller af personlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre projektet som planlagt.

Vil du ændre i projektet, skal du sende en email til transport@snyk.dk, hvorefter det vurderes om ændringerne, skal vurderes af Snyks Musikfaglige Udvalg.

NB! Husk altid at angive dit journalnummer i emnefeltet, når du kontakter os - ex: vedr. J.nr. S-2022-XXXX