Midlerne i Den nationale transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt.

Puljen administreres ikke af Snyk men af JazzDanmark for Statens Kunstfond. Alle bands, uanset genre, kan søge puljen, men der er kriterier for at få tilkendt støtte.

Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, være offentlig adgang, tages entré og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever din ansøgning op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud - i modsætning til Tilskud til international transport, hvor vores udvalg må prioritere blandt mange ansøgninger om relativt få midler.

 

OBS! Dispensation grundet Covid-19

Læs mere om dispensation for krav til entré her, eller længere nede under 'Andre krav'.

________________________________________________

 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at støtte professionelle orkestre/ensemblers/solisters koncerter i Danmark.

Hvem kan søge?  

Danske, etablerede* orkestre/ensembler/solister inden for alle musikalske genrer med musikere overvejende bosat i Danmark. Der skal minimum være to danskboende medlemmer i orkesteret. Undtaget herfra kun ét medlem, hvis det er duo eller solist.

Hvem kan ikke søge? 

For at fordele midlerne mest hensigtsmæssigt kan orkestre/ensembler/solister, der modtager tilskud på 200.000 kr. eller derover fra Statens Kunstfonds pulje til ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed, ikke modtage transportstøtte, ligesom hvert orkester/ensemble/solist maksimalt kan modtage 50.000 kr. i transportstøtte pr. år. 

Krav:

 • Musikerhonorar
  Det er et krav, at hver enkelt musiker/tekniker modtager et honorar fra spillested/arrangør på min. 2195,08 kr. (pr. 1. april 2021) og max. 3235,68 kr. (ekskl. bookingprovision).

  Bemærk: Honorarer på tariffen gældende frem til 1.4 2023 (2195,08 kr.).
  Såfremt der fremgår andre indtægter af kontrakten fx dørdeal, vil dette blive indregnet i musikerhonoraret. 

 • Lydtekniker
  Det er tilladt at inkludere én tekniker ved angivelsen af orkestrets/ensemblets størrelse, såfremt teknikerens honorar fremgår af kontrakten, og lever op til krav for honorarer som beskrevet ovenfor. Ved en tekniker forstås en lyd- eller lystekniker. 

 • Booking
  Hvis der har været bookingprovision til en booker skal dette fremgå af kontrakten. 

  Eventuel bookingprovision (ekskl. moms) må maksimalt beløbe til 20% af honoraret.
  Det vil sige, det maksimale honorar inkl. bookingprovision, hver musiker må modtage for at være berettigede til transportstøtte er max. 3235,68 kr. + 20% = 3882,8 kr.

*Definition af etablerede orkestre/ensembler

Det er kun etablerede orkestre/ensembler/solister, der kan opnå transportstøtte. Med ordet etableret menes, at orkestret/ensemblet har eksisteret i en længere periode og har koncertaktiviteter bag sig. Det betyder, at orkestret/ensemblet ikke kan opnå støtte, hvis det blot er sammensat til den pågældende koncert. Undtaget herfra er improvisationskoncerter inden for jazz og nyere kompositionsmusik.

Andre krav:

Entré og offentlig adgang 

Det er et krav, at der tages entré til koncerterne, og at koncerterne er offentligt tilgængelige. Koncerterne skal være annonceret bredt som koncert med fremtrædende angivelse af orkestrets navn i annonceret. Det er tillige et krav, at der er et rimeligt forhold mellem entreens størrelse og arrangementet.

COVID-19

Grundet COVID-19 og den forsatte nedlukning af Danmark, og dermed normal koncertvirksomhed, forlænges dispensationen for kravet om entré i Den Nationale Transportstøtteordning. Dispensationen gælder fra d. 1. januar og så længe, at det vurderes som værende aktuelt som følge af COVID-19 restriktioner. Det betyder, at det nu er muligt at søge om transportstøtte til en koncert, hvor der ikke er blevet taget entré, f.eks. en koncert, som er blevet streamet online. Dog skal der stadig have været offentlig adgang til koncerten. Adgang til live-stream-koncerter betragtes som at have offentlig adgang, hvis alle har haft mulighed for at købe sig adgang, eller hvis koncerten er gratis og ikke afgrænset på anden vis. Dette følger den almindelige praksis ved fysiske koncerter.

Underskrevet kontrakt

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at der for hver koncert, der søges transportstøtte til, vedhæftes en underskrevet kontrakt. Kontrakterne skal være underskrevet af både ansøger og spillested/arrangør. Derudover er det som tidligere nævnt vigtigt, at eventuel bookingprovision er skrevet ind i kontrakten. Ligeledes skal eventuel teknikers honorar fremgå af kontrakten, hvis teknikeren er inkluderet i ansøgningen. 

Udfyldt transportstøtteerklæring

Det er en forudsætning for at få transportstøtte, at transportstøtteerklæringen, det obligatoriske bilag med koncertoplysninger, er udfyldt korrekt og vedhæftet ansøgningen. Bilaget findes på transportstotte.dk. 

Originalmusik

Musikken, der spilles, skal altovervejende være originalmusik eller nye fortolkninger af allerede eksisterende musik. Det betyder, at solister/bands der spiller decideret 'kopimusik' (jambands, tributebands m.v.) ikke vil kunne opnå transportstøtte. 

25 km-grænse

Der gives kun transportstøtte til koncerter, der afholdes mindst 25 km fra orkesterlederens bopæl. Brug dk.afstand.org til at finde ud af, hvor langt der er. Du skal vælge fugleflugtslinje. 

Orkesterleder som ansøger

Det skal være den samme person, der på vegne af orkestret/ensemblet søger transportstøtte hele året. Et bookingbureau kan godt søge transportstøtte for et orkester, men det skal være orkesterlederens mailadresse, der står i ansøgningsformularen, så orkesterlederen er orienteret om, at de får transportstøtte. 
Er man orkesterleder for flere bands, er det vigtigt, at man adskiller ansøgningerne, så flere forskellige bands ikke indgår i samme ansøgning.

________________________________________________

Ansøgningsfrister 

Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted - nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 15. marts.  Der skal sendes en samlet ansøgning for alle månedens koncerter. 

 • Støtte til koncerter i februar søges i perioden 1. – 15. marts.
 • Støtte til koncerter i marts søges i perioden 1. – 15. april osv.

Ansøgninger, der modtages før eller efter de angivne frister, får afslag.
 

Behandling og udbetaling

Alle ansøgninger behandles samlet i ugerne efter d. 15. i måneden. Det vil sige, at selvom du indsender din ansøgning d. 1. i måneden, bliver den stadig først behandlet efter d. 15.

Fra d. 15. i måneden kan der gå 1-2 uger før du modtager bevillingssvar og en eventuel støtte er udbetalt. 

Støtten udbetales til din NemKonto og transportstøtten indberettes automatisk som B-indkomst (ikke AM-pligtig/rubrik 38) til SKAT.