Snyks vedtægter er godkendt af Snyks bestyrelse på bestyrelsesmøde af 20. august 2020.

Vedtægterne er derefter godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på udvalgets møde 25. august 2020.

 

§1 NAVN, HJEMSTED OG STYRELSESGRUNDLAG 

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Snyk og er stiftet den 10.04.2000. 

Stk. 2. Hjemsted er København. 

Stk. 3. Snyk er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens paragraf 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven. 
 

§2 FORMÅL 

Stk. 1.
Snyk er en del af den fælles indsats på tværs af de til enhver tid eksisterende genreorganisationer. Det fælles formål på tværs af organisationerne er at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte dansk musikliv. Genreorganisationernes fælles formål er ydermere at sikre kendskab og vidensdeling med alle relevante samarbejdspartnere, herunder øvrige genreorganisationer og Statens Kunstfond. Genreorganisationerne medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. 

Stk.2.
Snyk arbejder primært indenfor ny, eksperimenterende musik, lydkunst, klassisk musik og beslægtede genrer. Snyk bidrager ved at udbrede, udvikle, udforske og udfordre sit virkeområde til gavn for musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker bl.a. ved at skabe værdi gennem projekter, mellemmenneskelige møder, samarbejder og i og omkring genrens miljøer i Danmark og videreudvikling af genrens potentiale i udlandet. 
 

§ 3. FINANSIERING 

Stk.1. Snyks virksomhed er baseret på driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 

Stk. 2. Snyk kan modtage tilskud fra private fonde og virksomheder, samt sponsorater. 

Stk. 3. Snyk kan desuden indgå samarbejder med andre aktører omkring projekter, der helt eller delvist finansieres ved egenindtægter eller tilskud fra anden side. 
 

§ 4. BESTYRELSE 

Stk. 1. Bestyrelsen er Snyks øverste myndighed. 

Stk.2. Bestyrelsen består af syv medlemmer. 

Stk. 3. Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler Snyks formål og strategi. 

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil, og de udpegede skal understøtte genreorganisationens vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, diversitet og udvikling. 

Stk. 5. Tre bestyrelsesmedlemmer skal besidde aktuel erfaring fra genreorganisationens virkeområde. Med afsæt i Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner udpeges fire bestyrelsesposter, hvis kompetenceprofil har særligt fokus på genreorganisationens formålsbestemte virksomhed. Genreorganisationen skal sikre, at udpegningsprocessen er åben. Derfor kan personer, institutioner og organisationer foreslå bestyrelseskandidater til genreorganisationens siddende bestyrelse. 

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesleder og en vicebestyrelsesleder. 

Stk. 7. Bestyrelsen modtager vederlag i overensstemmelse med de fire genreorganisationers fælles retningslinjer for dette. 

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 9. Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde otte år.
 

§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER 

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for Snyks samlede virksomhed. 

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger Snyks daglige leder, som med ansvar over for bestyrelsen, forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige forhold, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen indeholder som minimum bestemmelser om: 

1. Konstituering
1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af bestyrelseslederens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1. 

2. Arbejdsdeling

3. Dialog og tilsyn med den daglige ledelse 

4. Mødeindkaldelse, mødereferater og vilkår for ordinære og ekstraordinære møder. Ligeledes ansvar for årligt dialogmøde med genreorganisationens miljøer samt årligt møde med de øvrige genreorganisationernes bestyrelser 

5. Regnskabskontrol, budgetopfølgning, årsrapport og valg af revisor 

6. Habilitet 

7. Tavshedspligt 

8. Bestyrelsens selvevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid 

9. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne
 

Stk. 4. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder, eksklusiv seminarer. Bestyrelseslederen eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde. Daglig leder kan til enhver tid anmode om at der indkaldes til et bestyrelsesmøde. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede under behandlingen af det aktuelle dagsordenpunkt – blandt disse enten bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder. To af de årlige minimum fire bestyrelsesmøder kan foregå digitalt, hvis bestyrelseslederen beslutter dette. Derudover kan medlemmer bede bestyrelseslederen om tilladelse til at deltage digitalt i ordinære fysiske møder, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens, eller i dennes fravær, vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på pågældende møde under de vilkår beskrevet i §5, stk. 5. 

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og nedsætte arbejdsgrupper til løsning eller belysning af særlige opgaver. 
 

§ 6 TEGNING OG FULDMAGT 

Stk. 1. Bestyrelsen tegnes af bestyrelseslederen og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én af disse overtager vicebestyrelseslederen den forfaldnes opgave. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura). 
 

§ 7 HÆFTELSE 

Stk. 1. For Snyks økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue. 
 

§ 8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1. Snyk er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Stk. 2. Snyks regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 3. Snyk skal inden udgangen af oktober måned indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. 

Stk. 4. Snyk skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor. 
 

§ 9 VEDTÆGTER 

Stk. 1. Vedtægterne fastsættes af Snyks bestyrelse. Vedtægternes formål skal være sammenlignelige med andre genreorganisationer. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan besluttes af et kvalificeret flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemstal. 

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 
 

§ 10 OPLØSNING 

Stk. 1. Beslutning om Snyks opløsning kan kun besluttes, når tre fjerdedele af den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor. 

Stk. 2. Beslutning om Snyks opløsning træffes af bestyrelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal informeres inden. 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter indstilling af Snyks bestyrelse og godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. 
 

§ 11 OVERGANGSORDNING 

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer, der ved godkendelsen af disse vedtægter har været medlem af Snyks bestyrelse i mere end én udpegningsperiode, udtræder af bestyrelsen samtidig med at nærværende vedtægter træder i kraft. Den nye bestyrelse består herefter af:

  • Merete Jankowski, leder af Overgaden (udpeget 2019 - 2021)

  • Mark Lorenzen, professor på CBS (udpeget 2018 - 2021)

  • Lotte Anker, musiker (udpeget 2018 - 2021)

  • Ejnar Kanding, komponist (udpeget 2017-2020)

Stk. 2. Snarest muligt og senest med udgangen af 2020 konstituerer og supplerer den nye bestyrelse sig i henhold til bestemmelserne i nærværende vedtægt.