I 2019 igangsatte Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (PSU) en undersøgelse af de fire genreorganisationer; Rosa, Tempi, JazzDanmark og Snyk. Undersøgelsen mundede den 25. oktober 2019 ud i et notat med flere handlingsanvisninger. 

For det første at Snyk skal udskille festivalen G((o))ng Tomorrow. Dernæst præsenterede PSU en ambition om at tilføje et genreområde til genreorganisationslandskabet, nemlig den klassiske musik. Snyk blev bedt om drive denne genreforpligtigelse fra 1. januar 2021. Slutteligt har det været PSUs ønske at harmonisere måden hvorpå genreorganisationerne opstiller regnskaber og budgetter, styrke samarbejdet mellem genreorganisationerne hen over året samt harmonisere organisationernes vedtægter, så de på tværs af de fire organisationer ligner hinanden. Dette for at sikre øget transparens omkring opgaveløsninger, mål og resultater. 

I 2020 er der blevet arbejdet hårdt på at imødekomme disse tiltag. Vi er endnu ikke i mål, men vi er langt med arbejdet. 

PSUs ønske til vedtægterne var foruden en harmonisering med de øvrige genreorganisationeres vedtægter, at der var fokus på øget professionalisering i bestyrelsesarbejdet i alle fire genreorganisationer. 

I notatet af 25. oktober 2019 skriver PSU bl.a. følgende til genreorganisationerne:

"Der er brug for at få ensartede vedtægter for alle fire genreorganisationer. Vedtægterne skal tage udgangspunkt i Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse i selvejende institutioner. Arbejdet med god ledelse skal have et klart fokus hos genreorganisationerne, og det er nødvendigt, at alle genreorganisationer tager anbefalingerne til sig. Det betyder bl.a., at bestyrelsene sammensættes på baggrund af kompetencer og uafhængighed."

Efter en en fælles proces godkendte PSU Snyks nye vedtægter den 25. august 2020. Her opridses de største forandringer i punktform: 

  • Snyk har nu i vedtægterne – foruden vores sædvanlige genreområder – hjemmel til også at arbejde for den klassiske musik 
  • Repræsentantskabet bortfalder
  • Bestyrelsen bliver selvsupplerende
  • Når nye medlemmer til bestyrelsen skal findes, udarbejder bestyrelsen en kompetanceprofil for det kommende medlem. Snyk formidler på sine platforme, at der er en ledig plads i bestyrelsen samt kompetanceprofilen. Alle personer, institutioner og organisationer bliver velkomne til at indstille kandidater til den ledige plads
  • Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilken person der indtræder på ledige pladser på baggrund af indkomne forslag og eventuelt egen bruttoliste

Du kan læse de nye vedtægter i deres fulde omfang her. Og her et overblik over, hvordan Snyks bestyrelse d.d. ser ud